Gymnázium na Tomášikovej si pripomína 50 rokov svojho vzniku

Kyndl: "Gymnázium na Tomášikovej ulici bolo založené v roku 1964. Je to škola moderná, jedna z mála škôl, ktorá má aj svoj školský bazén a veľký športový areál. Škola bola pôvodne viac-menej zameraná na literatúru, dlhé roky organizovala literárne súťaže celoslovenské. Dnes sa škola profilovala na školu, ktorá sa zaoberá hlavne zdravotnou výchovou, ochranou ľudských práv, ochranou životného prostredia."

Bratislava 5. mája (TASR) – Bratislavské Gymnázium Laca Novomeského si tento rok pripomína 50. výročie svojho založenia. „Tomášička“, ako sa gymnáziu hovorí, si za roky pôsobenia získala veľmi dobré meno nielen v hlavnom meste, ale aj po celom Slovensku. Jej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.

Škola vznikla 1. septembra 1964 ako Stredná všeobecnovzdelávacia škola Bratislava–Ružinov. Začínala s dvojakým zameraním – všeobecný variant a variant matematicko-fyzikálny. Vyučovali sa tu aj základy poľnohospodárskej a strojárskej výroby. Avšak už po roku sa jej zameranie zmenilo na humanitné a prírodovedné, popri klasických predmetoch sa čoraz viac orientovala na rozšírenú výučbu cudzích jazykov, najmä francúzštiny a angličtiny. V školskom roku 1969/70 sa postupne realizoval prechod trojročnej SVŠ na štvorročné gymnázium. Stala sa fakultnou školou pre Filozofickú fakultu UK, neskôr aj pre Fakultu telesnej výchovy a športu a ďalšie.

Po presťahovaní školy do nových priestorov sa postupne dorábali laboratóriá, odborné, najmä jazykové kabinety, špecializované učebne, telocvičňa, vlastný bazén, jedáleň a ďalšie exteriérové priestory okolo školy. Kredit školy z roka na rok rástol a bol čoraz väčší záujem o štúdium v tomto zariadení. V školskom roku 1976/77 škola získala názov Gymnázium Laca Novomeského. Zmena sa odzrkadlila aj v tom, že škola začala organizovať celonárodnú literárnu a novinársku súťaž pre žiakov stredných škôl zameranú na vlastnú tvorbu mladých ľudí. S mnohými menami absolventov školy sa preto dodnes neraz môžeme stretnúť na knižných pultoch alebo na stránkach novín, či časopisov. V 80. rokoch mala škola už nezastupiteľné miesto v povedomí bratislavskej verejnosti. Rastúce nároky na kvalitu výučby sa prejavili aj v stále stúpajúcom počte jej absolventov prijatých na vysokoškolské štúdium.

Jedným z absolventov gymnázia je aj súčasný, zvolený riaditeľ školy Norbert Kyndl. „Za celé roky existencie gymnázia mala škola len dvoch riaditeľov, čo je svojím spôsobom na Slovensku rarita. Pomyselné žezlo som prevzal po prvom riaditeľovi Jozefovi Filanovi, ktorý tu pôsobil 27 rokov, až do roku 1991. Nebolo to pre mňa ľahké rozhodnutie. Prijať zodpovednosť za mladých ľudí, ich odbornú prípravu, morálnu zrelosť a ľudskú hodnotu, zodpovednosť za učiteľov, ktorí s láskou a profesionalitou napĺňajú svoje učiteľské poslanie – to je veľký záväzok. Naši absolventi s odstupom času i súčasní študenti však môžu najlepšie posúdiť, ako sa nám ich podarilo a darí pripraviť na ďalší život,“ povedal N. Kyndl.

Na "Tomášičke" študovali mnohé osobnosti súčasného života

Takmer 8000 študentov "drelo" nohavice a sukne v laviciach Gymnázia Laca Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave počas 50-ročnej existencie tejto strednej školy. Tohtoročné abrahámoviny naznačujú, že ide o relatívne mladú strednú školu, ktorá si však časom získala vysoký kredit a rešpekt vo výchovnom i vzdelávacom procese. Mladým ľuďom v tzv. kritickom veku medzi 15-tym až 19-tym rokom života poskytla nielen nadštandardný stupeň stredoškolského vzdelania, ale dokázala ich naštartovať k ďalšej profesijnej zdatnosti a v neposlednom rade i zodpovednosti nielen voči sebe, ale aj okoliu a v nejednom prípade i vo vzťahu k celej spoločnosti.

„Tomášička“ sa môže pochváliť mnohými osobnosťami spoločenského, kultúrneho, vedeckého, športového i politického života, ktoré na škole maturovali. „Sme radi, že naši absolventi na školu spomínajú v dobrom, radi sa sem vracajú a mnohí nám aj stále konkrétne pomáhajú v ďalšom rozvoji a napredovaní gymnázia,“ povedal riaditeľ gymnázia Norbert Kyndl.

Na gymnáziu maturovali také športové osobnosti ako je historicky prvý olympijský víťaz v tenise Miloslav Mečíř, či vynikajúci krasokorčuliar Jozef Sabovčík. Školu úspešne absolvovali všetci traja bratia Ftáčnikovci, z ktorých Milan je dnešným primátorom Bratislavy. Na Tomášikovu chodila tiež bývalá predsedníčka vlády Iveta Radičová, aj súčasný minister financií v Česku Andrej Babiš. Najnovšie sa k tejto politickej garnitúre zaradil aj tohtoročný kandidát na úrad prezidenta SR Radoslav Procházka.

Záujem o štúdium na "Tomášičke" 10-násobne prevyšuje možnosti školy

Bratislava 5. mája (TASR) – Gymnázium Laca Novomeského na Tomášikovej ulici v Bratislave za 50 rokov svojej existencie prešlo mnohými zmenami, kým sa vyprofilovalo do súčasnej podoby. V rámci štvorročného i osemročného gymnázia poskytuje okrem štandardného vzdelania v klasických maturitných predmetoch výučbu aj v nie celkom tradičných gymnaziálnych smeroch, ako je zdravotná výchova, ochrana ľudských práv, životného prostredia. Zároveň drží krok s modernými trendmi a vo zvýšenej miere sa venuje informačným technológiám, počítačovým systémom a moderným vyučovacím metódam. „Škola od svojho vzniku poskytla stredoškolské vzdelanie takmer 8000 absolventom. Dnes ju navštevuje približne 600 študentov. V tomto školskom roku sme otvorili tri triedy, mohli sme prijať takmer 100 žiakov. Záujem o štúdium na tomto gymnáziu je veľmi veľký, neraz až desaťnásobne prevyšuje možnosti školy,“ uviedol riaditeľ gymnázia Norbert Kyndl.

V rámci nového vzdelávacieho programu na „Tomášičke“ vyučujú aj tri špeciálne predmety. Ide o plávanie, spoločenskú a zdravotnú výchovu. Sú to riadne vyučovacie predmety, ktorými sa škola odlišuje od iných podobného typu. Počas štúdia žiaci môžu získať napríklad certifikát plaveckého alebo zdravotného záchranára, v rámci spoločenskej výchovy ide o preukaz absolventa svetového tanečného programu.       Atmosféru v škole vždy dotváralo zavádzanie nových tradícií a postupov. Žiaci nežijú len štúdiom, ale spoločne s pedagógmi sa venujú množstvu spoločenských, kultúrnych a športových aktivít. Škola sa snaží čeliť i negatívnym vplyvom, ktoré vážnym spôsobom môžu ohroziť vývoj mladých ľudí. Gymnázium sa preto zapojilo do projektu Zdravá škola a v rámci neho i do prevencie v boji proti drogám. Tá sa v celom rozsahu uplatňuje vo vnútropredmetovej výchove, najmä v biológii, chémii, telesnej výchove, či niektorých ďalších predmetoch. „Neraz počúvame i hovoríme, že doba je zložitá, že neexistujú pravidlá fungovania spoločnosti, často sa stretávame s nespravodlivosťou i krivdami. Nie je ľahké v takýchto podmienkach učiť o dobre, pravde a spravodlivosti. Nie je jednoduché vyznávať tieto kvality a hodnoty a byť pri ich napĺňaní vzorom pre svojich žiakov. Aj napriek tomu ním učitelia musia byť a sú, lebo tak im to káže učiteľská morálka a zmysel učiteľského povolania,“ uzavrel N. Kyndl.

Ku príležitosti 50. výročia dáva škola možnosť nahliadnuť do akejsi kroniky udalostí, ktoré sa s GLN spájajú: kronika.pdf